280x280-linde-zorg-dienstverlening

Dienstverlening LindeZorg

Kortdurende begeleiding

De Linde biedt verschillende vormen van kortdurende begeleiding. Enkele voorbeelden:

 • Begeleiding op vaste momenten, voor een korte periode
 • Begeleiding op afroep, met een maximaal aantal keren
 • Specifieke doelgerichte ondersteuning (bijvoorbeeld financieel beheer, sociale vaardigheden, herstel dagritme e.d.)
 • Ondersteuning bij het vinden van werk of dagbesteding
 • Begeleiding in de eerste weken/maanden van werk of dagbesteding

Structurele begeleiding

Als structurele begeleiding nodig is, biedt De Linde deze in de regel in de vorm van wekelijkse huisbezoeken door de woonbegeleider. De structurele begeleiding is altijd gebaseerd op het persoonlijke zorgleefplan, waarin de begeleidingsdoelen helder staan beschreven. Periodiek wordt het zorgleefplan met cliënt en opdrachtgever geëvalueerd , waarna de begeleiding zo nodig wordt bijgesteld of stopt. De begeleiding is altijd integraal en meestal gericht op meerdere doelen:

 • Verminderen van het stress-niveau
 • Stabiliseren van het dagelijks leven
 • Aanbrengen van structuur in dag, leven en huishouding
 • Doorbreken isolement; helpen met aangaan van contacten
 • Ondersteunen bij administratie, geldzaken
 • Bemiddelen naar zinvolle dagbesteding
 • Sturing bij zelfzorg en huishouding

De woonbegeleiders van De Linde zijn geduldig en vriendelijk en zorgen voor een goede sfeer. Zo ontstaat de vertrouwensbasis die nodig is om – als dat nodig is – ook doortastend en beslist te kunnen zijn.

Coördinatie

Voor de cliënt en voor andere betrokken ondersteuners en hulpverleners is de woonbegeleider het centrale aanspreekpunt. Zo zorgen we ervoor dat de ondersteuning en hulp rond de cliënt overzichtelijk en effectief blijft. Het elektronisch cliëntvolgsysteem van De Linde is hierbij onmisbaar.

Cliëntvolgsysteem

Van elk begeleidingsbezoek en van andere werkzaamheden doet de woonbegeleider kort verslag in het elektronisch cliëntvolgsysteem. Ook bij de cliënt betrokken medewerkers van andere instanties kunnen – na toestemming van de cliënt – het elektronisch cliëntvolgsysteem raadplegen en aanvullen.

De woonbegeleider

De woonbegeleiders zijn in de meeste gevallen 50-plussers die zich een aantal dagdelen in de week willen inzetten voor onze doelgroep. In de praktijk is gebleken dat deze betrokken burgers met hun levenservaring en flexibele agenda bij uitstek geschikt zijn voor dit werk.

Alle woonbegeleiders hebben een interne training gevolgd. Naast deskundig, zijn ze geduldig en vriendelijk. Ze zorgen voor een goede sfeer. Zo ontstaat de vertrouwensbasis die nodig is om – als dat nodig is – ook doortastend en beslist te kunnen zijn.

Een woonbegeleider van LindeZorg heeft nooit meer dan vijf cliënten (maximaal 15 uren/week). Zo houden de begeleiders voldoende ruimte – mentaal en in de agenda – om goed rekening te kunnen houden met de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

De Linde heeft bewezen dat woonbegeleiding door semi-professionals prima werkt, ook bij moeilijke cliënten. Belangrijk daarbij is goede afstemming en samenwerking met specialistische GGZ-zorg (behandelaars in de 1e of 2e lijn). Via LindeAdvies en LindePOH is dat gewaarborgd.

Aanmelding en zorgleefplan

Aanmelding kan via de huisarts, het sociaal-team of andere hulpverleners. Na beoordeling of de cliënt De Linde aan het goede adres is, maken we een plan voor het verdere traject, dat we voorleggen aan financier/opdrachtgever.

Bij structurele begeleiding werkt De Linde op basis van een zorgleefplan. Daarin beschrijven we zo nauwkeurig mogelijk wat de cliënt aan begeleiding nodig heeft en zal ontvangen. In het Zorgleefplan inventariseren we ook de mogelijke inzet uit de sociale kring van cliënt, het buurtnetwerk en van vrijwilligers.

Zo nodig doen we in de intakeprocedure:

Quickscan Financiën

In de praktijk is gebleken dat onze cliënten bijna altijd ook financiële begeleiding nodig hebben. Een stabiele financiële huishouding is een absolute voorwaarde om maatschappelijk te kunnen functioneren. Bij de intake onderzoeken we daarom standaard hoe het hiermee gesteld is. De Linde heeft hiervoor een semi-geautomatiseerd diagnose-instrument ontwikkeld, dat op basis van een download van bankafschriften betrouwbare informatie geeft over de financiële huishouding van cliënt.

Risico-analyse GGZ

Cliënten met een primaire VG-indicatie hebben in veel gevallen ook een (latente) GGZ-problematiek. Bij alle cliënten besteden we hieraan bij de intake zorgvuldig aandacht. Zo nodig leggen we vroegtijdig contact met de GGZ-praktijkondersteuner van de huisarts en/of andere behandelaars. Bij mogelijke escalatie gaat er dan geen tijd verloren.

© 2015 LindeZorg | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie