zorg-hulp-wmo-de-linde

Woonbegeleiding en de WMO

Woonbegeleiding van LindeZorg is gericht op het centrale doel van de WMO: alle burgers in staat stellen actief deel te nemen aan onze samenleving.

Sinds de oprichting in 2002 richt De Linde zich uitsluitend op zelfstandig wonende cliënten met een VG- en/of GGZ-grondslag. Kenmerkend voor de doelgroep is een wankel evenwicht tussen verschillende levensterreinen. Een geringe verstoring op een van die terreinen, bedreigt ook alle andere. Met adequate begeleiding voorkomen we dat problemen onnodig groot worden en beperken we de inzet van dure specialistische zorg.

De Linde behaalt goede resultaten. Op basis van tien jaar ervaring met de doelgroep heeft De Linde een eigen visie ontwikkeld, inclusief praktische uitwerking, over VG/GGZ-cliënten in de WMO. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen daaruit.

Doelgroep

 • De Linde werkt voor zelfstandig wonende burgers die vanwege een (lichte) verstandelijke handicap (en een eventuele bijkomende psychiatrische stoornis) problemen ondervinden op school, op het werk, thuis en in de buurt.
 • Er is bijna nooit een goed functionerend sociaal netwerk (familie, vrienden, buren)
 • Van reguliere voorzieningen in de buurt maken ze over het algemeen nauwelijks gebruik, omdat ze zich er niet thuis voelen of omdat ze er niet (meer) welkom zijn.
 • Zonder begeleiding ontstaan er snel grote problemen; zowel voor de betrokkene persoonlijk als voor de omgeving.
 • Adequate begeleiding werkt zodoende sterk preventief; het voorkomt escalatie en daarmee de inzet van dure specialistische zorg.

Integrale begeleiding

Bij VG/GGZ-cliënten verkeren de verschillende levensgebieden meestal in wankel evenwicht, waarbij een kleine verstoring grote gevolgen kan hebben. Daarom is de begeleiding altijd integraal en gericht op meerdere doelen:

 • Verminderen van het stress-niveau
 • Stabiliseren van het dagelijks leven
 • Aanbrengen van structuur in dag, leven en huishouding
 • Doorbreken isolement; helpen met aangaan van contacten
 • Ondersteunen bij administratie, geldzaken
 • Bemiddelen naar zinvolle dagbesteding
 • Sturing bij zelfzorg en huishouding en in voorkomende gevallen
 • Crisisbestrijding

Collectieve voorzieningen en individuele ondersteuning

 • Kenmerkend voor VG/GGZ-cliënten is dat zij veel individuele aandacht nodig hebben en groepsprocessen gemakkelijk kunnen verstoren.
 • Voor de doelgroep VG/GGZ-cliënten zijn de mogelijkheden van begeleiding via (goedkopere) collectieve voorzieningen beperkt. Over het algemeen beschikken welzijnswerkers en vrijwilligers over onvoldoende expertise voor deze cliënten.
 • In combinatie met adequate, persoonlijke begeleiding kan deelname aan collectieve voorzieningen in sommige gevallen een haalbaar doel zijn.
 • De Linde biedt altijd begeleiding op maat; afgestemd op de actuele omstandigheden en de persoon van de cliënt. Soms volstaat kortdurende begeleiding, in andere gevallen is een meer structurele aanpak wenselijk. Zie verder bij ‘Dienstverlening’
 • De Linde werkt volgens de SRH-methodiek (zie hieronder)
 • Dikwijls zijn er meerdere partijen bij een client betrokken: sociaal team, huisarts en eventuele andere professionals. De woonbegeleider van De Linde zorgt voor coördinatie en afstemming.

SRH-methodiek

SRH staat voor Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Rehabiltatie staat voor zowel “revalidatie” als “eerherstel”. SRH is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De ondersteuning is gericht op de hele mens,
 • We gaan uit van de wensen en behoeften van de cliënt
 • We sluiten zo veel mogelijk aan bij de sterke kanten van de cliënt
 • Het gaat altijd om persoonlijk én maatschappelijk herstel.

Maatschappelijk herstel heeft betrekking op het (weer) vervullen van sociale rollen en re-integratie in het arbeidsproces of andere activiteiten. Het concept van maatschappelijke participatie en burgerschap speelt hierbij een belangrijke rol.

 

In de praktijk kent SRH de volgende fasen:

 • Kennismaking en oriëntatie; contact leggen en opbouwen van een samenwerkingsrelatie
 • Onderzoeken en informatie verzamelen over de wensen, behoeften, ondersteuningsvragen, mogelijkheden en beperkingen, gewenste hulpbronnen
 • Stellen van doelen
 • Maken van een plan
 • Uitvoering van het plan
 • Evaluatie en terugkoppeling

SRH is ontwikkeld door Dirk den Hollander en Jean Pierre Wilken. In het werkgebied van De Linde werken ook de FACT-teams van de GGZ met deze methodiek. Meer informatie vindt u hun boek Psychosociale Rehabilitatie. Een integrale benadering. ISBN: 9789066652910

Contracten en financiering

De Linde biedt integrale dienstverlening op maat, met elementen gefinancierd uit verschillende bronnen (AWBZ, zorgverzekering, gemeente/WMO). Om tijdrovende administratieve werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, proberen we met opdrachtgevers en financiers praktische afspraken te maken over inzet en verantwoording.

© 2015 LindeZorg | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie